Технічний комітет із стандартизації «Охорона довкілля (ТК 82)»

Згідно статті 8 Закону України «Про стандартизацію»,– технічні комітети стандартизації  є суб’єктами стандартизації.

Згідно статті 15 цього Закону, – технічний комітет стандартизації є формою співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації.

Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:

1) участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;

2) розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;

3) участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;

4) перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;

5) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.

6) надання роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики.

Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.

Технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» був створений в 1993 році спільним  наказом Мінприроди та Держспоживстандарту України від 07.09.93 № 125/80.

У 2005 році ТК 82 було реорганізовано згідно оновлених вимог до ТК та поновлено його діяльність відповідно до змін у сфері стандартизації, структурі та Положенні, затверджених наказами Держспоживстандарту України від 11.03.2005 № 63 та від 16.12.2005 № 362.

У 2017 році ТК 82 було змінено назву ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» на ТК 82 «Охорона довкілля» та утворено новий підкомітет 6 «Оцінка впливів на довкілля» (ПК 6), згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 11 липня 2017 р. № 172.

Секретаріат ТК 82 (з 2005 року)

ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» Міністерства екології та природних ресурсів України (надалі  –  ДЕА)

03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс  (044) 206-31-31, е-mail: dei2005@ukr.net

 Голова ТК 82 – Бондар Олександр Іванович, доктор біологічних наук, ректор ДЕА, професор, член-кор. НААН України.

 Заступник голови ТК 82 – Берзіна Світлана Валеріївна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» (067) 219-82-00, berzina@ecolabel.org.ua

 Відповідальний секретар ТК 82 – кандидат економічних наук, Барановська Ванда Євгенівна, проректор з науково-педагогічної роботи ДЕА

Положення про технічний комітет ТК82 "Охорона довкілля"

Сфера стандартизації ТК 82 згідно ДК 004-2008

13.020.01

опис критеріїв екологічного оцінювання впливу діяльності на довкілля та настанови щодо їх застосування;

13.020.01,           13.040.20, 13.280

норми забруднення на різних об'єктах та середовищах, вимоги до якості атмосферного повітря, захист від радіаційного забруднення;

13.020.30, 13.040.40

оцінювання впливу діяльності на стан навколишнього природного середовища, вимоги до охорони довкілля;

13.020.40

вимоги до ефективності керування довкіллям, боротьба із забруднюванням;

13.020.60

критерії оцінювання життєвого циклу продукції;

13.030

паспортизація та класифікація відходів, загальні вимоги до відходів різних галузей;

13.060.30

якість стічних вод.

Структура  ТК 82

Підкомітети, які створені та функціонують в структурі  ТК 82

Структура  та сфера діяльності ТК 82 дзеркально відповідає структурі та сфери діяльності технічних комітетів Міжнародної організації стандартизації (ISO/TC):

ISO/TC 207  Environmental management (Екологічний менеджмент);

ISO/TC 200 Waste (Відходи);

ISO/TC 200  AirQuality (Якість повітря).

Участь ТК 82 у роботі міжнародних технічних комітетів зі стандартизації ISO та IEC, регіональних комітетів  стандартизації CEN та CENELEC

Склад  ТК 82

Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін.

Членство в технічних комітетах стандартизації є добровільним.

Станом на 01.01.2016 до складу ТК 82 входять 37 колективних члена та 9 індивідуальних члена.

Колективні члени ТК 82 представлені уповноваженими представниками від органів виконавчої влади, державних наукових та науково-дослідних закладів, державних підприємств, експертних організацій, органів сертифікації, асоціацій (спілок, об’єднань) підприємців та громадських організацій (екологічних, захисту споживачів, з якості і т. ін.).

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 2 листопада 2017 р. № 347 "Про внесення змін до складу ТК 82, структури ТК 82 та затвердження Положення про ТК 82"
Анонси