Разделы
Центр екології природокористування, заповідної справи та землеустрою

Очолює  Центр екології природокористування, заповідної справи та землеустрою, кандидат сільськогосподарських наук, Мілєхін Петро Опанасович

Центр організовує виконання робіт у сфері економіки природокористування та охорони навколишнього природного середовища, організації раціонального використання та охорони земель територій і об’єктів ПЗФ та інших об’єктів екомережі України, обґрунтування створення нових та розширення існуючих територій ПЗФ,  оцінки земельних та інших природних ресурсів і земельних ділянок, в установленому порядку вносить на розгляд керівництва академії пропозиції щодо удосконалення своєї діяльності.

 Основні напрямки діяльності Центру екології природокористування, заповідної справи та землеустрою

Розробка наукових прогнозів, концепцій, головних напрямів розвитку еколого-економічних відносин власності на землю та інші природні ресурси і землеустрою території України.

 • Виконання науково-дослідних та експериментальних землевпорядних, земельно-оціночних та робіт з екологічного аудиту землекористування, визначення перспектив їх розвитку, вибір методів і засобів проведення наукових досліджень і розробок шляхів вирішення наукових і технічних завдань.
 • Розробка проблем методології та науково-методичне забезпечення проведення земельної реформи в Україні, здійснення екологічного моніторингу землі, ведення кадастру природних ресурсів, землеустрою тощо.
 • Встановлення (відновлення) на місцевості меж територій та об’єктів екомережі України, в тому числі ПЗФ, землеволодінь і землекористувань.
 • Участь у розробці загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель.
 • Оптимізація природно-заповідного фонду України в контексті Національної та регіональної екомережі.
 • Складання схем землеустрою, розробка техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель відповідних адміністративно-територіальних утворень, територій та об’єктів екомережі України, в тому числі ПЗФ.
 • Обґрунтування встановлення меж територій з особливими природоохоронними рекреаційними і заповідними режимами.
 • Складання проектів впорядкування існуючих та створення нових землеволодінь і землекористувань.
 • Складання проектів відведення земельних ділянок.
 • Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів екомережі України, в тому числі ПЗФ, земельних ділянок.
 • Складання проектів землеустрою, що забезпечують  еколого-економічне обґрунтування сівозмін, упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо охорони земель.
 • Розробка іншої землевпорядної документації, пов’язаної з екологічним використанням земель та їх охороною.
 • Розробка програм та проектування регіональних і локальних екомереж, обстеження та зясування потенціалу зелених зон міст як основи локальних екомереж.
 • Здійснення авторського нагляду за виконанням проектів, пов’язаних з екологічним використанням земель та їх охороною.
 • Проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень.
 • Здійснення моніторингу земель.
 • Виконання робіт, спрямованих на охорону земель, а саме:

а) обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування;

б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, що входять в екомережу України від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;

в) захист земель, що входять в екомережу України від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;

г) збереження природних водно-болотних угідь;

ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;

д) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

 • Проведення землеоціночних робіт.
 • Забезпечення розроблення за договірною тематикою природо- та земле охоронних експериментальних проектів для розроблення технічних регламентів, стандартів, норм і правил, що відповідають системі технічного регулювання Європейського Союзу у сфері екології землекористування, охорони земель та землеустрою.
 • Виконання еколого-експертних робіт для проектів відведення земельних ділянок для будівництва та зміни цільового призначення.
 • Виконання аналітичних досліджень з моніторингу екології землекористування з актуальних питань охорони земель та раціонального використання природних ресурсів.
 • Проведення інвентаризації землекористування, що має негативний вплив на довкілля.
 • Розроблення документів, що обґрунтовують екологічно безпечне землекористування для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Розроблення проектів нормативів гранично допустимого співвідношення угідь та видів діяльності при використанні земель.
 • Розробка реєстрових карт екологічно небезпечних територій і об’єктів землекористування і їх екологічних паспортів.
 • Розробка рекомендацій щодо використання територій ПЗФ для розвитку екотуризму.
 • Проведення екологічного аудиту землекористування.
 • Проведення за дорученням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища екологічної експертизи землекористування.
 • Проведення незалежних екологічних експертиз проектів землеустрою і землекористування територій та об’єктів.
 • Підготовка документації для отримання дозволів екологічного спрямування та інших при організації землекористування.
 • Надання консультаційної та інформаційної допомоги підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам з питань охорони земель тощо.
 • Надання інформаційних, консультаційних та дорадчих послуг.

 ФУНКЦІЇ  Центру:

 1. бере участь  у формуванні та реалізації  питань з еколого-економічних відносин власності на землі та інші природні ресурси, технічного регулювання у сфері охорони земель, землеустрою та екології землекористування;
 2. розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів еколого-економічного регулювання відносин власності на землю та інші природні ресурси та технічного у сфері охорони земель, землеустрою та екології землекористування;
 3. бере участь у науково-технічному співробітництві з науковими установами та організаціями, технічними комітетами стандартизації щодо питань технічного регулювання у сфері охорони земель, землеустрою та екології землекористування;
 4. бере участь у відповідних сферах діяльності технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України»;
 5. розробляє пропозиції щодо розроблення технічних регламентів, стандартів, норм і правил у сфері охорони земель, землеустрою та екології землекористування;
 6. бере участь у здійсненні екологічного аудиту землекористування.
Проект рішення Київської обласної ради

Контакти:   
тел. (044) 248-45-05, 

e
-mail: nnieco@ukr.net

 
Анонси