Разделы
Центр європейської та євроатлантичної інтеграції
 
Директор Центру європейської та
євроатлантичної інтеграції - д.б.н., професор Гандзюра Володимир Петрович


2 жовтня 2017 року на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління створено Центр європейської та євроатлантичної інтеграції. Власне, це відновлення на якісно новому рівні створеного ще в травні 2006 р. на базі Державного екологічного інституту Центру екобезпеки та євроатлантичного співробітництва, який брав активну участь у програмах Україна-НАТО.  Проте через зміну політичного курсу країни в 2012 р. діяльність Центру була призупинена.
 
 
Мета: Центр створено для вирішення проблем, які потребують використання спільних зусиль державних органів України (Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства оборони України, Ради національно безпеки і оборони України, ДСНС України та інших відповідних структур) та міжнародного співтовариства, узагальнення та творчого використання досвіду провідних країн ЄС та НАТО, сприяння процесам імплементації стандартів Євросоюзу та НАТО в галузі екобезпеки та інтеграції України у європейські та євроатлантичні структури, залучення міжнародних і національних грантових коштів для вирішення екологічних проблем України та її активної участі у міжнародних екологічних проектах.
 
Пріоритетні напрямки діяльності:
1.Розвиток міжнародної співпраці у сфері екобезпеки, екології, збалансованого розвитку та екологічної освіти з країнами-членами ЄС і НАТО.
 2.Інтеграція зусиль Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства оборони України, Ради національної безпеки і оборони України та інших відповідних структур для вирішення проблем екобезпеки як складової національної безпеки України.
3.Участь спільно з Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗС України у   вирішенні проблем екобезпеки, пов’язаних з діяльністю оборонного комплексу.
4.Консультативна, інформаційно-аналітична і експертна допомога Міністерству екології та природних ресурсів щодо екологічних проблем, екобезпеки та прийняття оптимальних рішень з урахуванням досвіду країн ЄС та НАТО, а також сприяння у реалізації курсу України на пожвавлення процесу її європейської та євроатлантичної інтеграції.
5.Налагодження зв’язків, інформаційних потоків та співробітництва з Центром Інформації та документації НАТО в Україні; відповідними структурами ЄС та НАТО.
6.Сприяння імплементації стандартів ЄС та НАТО в галузі екобезпеки в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України; допомога Міністерству оборони України у розробці та реалізації плану щодо спільного вирішення екологічних проблем, пов’язаних з військовою діяльністю та імплементацією стандартів НАТО з управління станом середовища у військовому секторі.
7.Експертна оцінка проектів, пов’язаних з істотним впливом на довкілля, розрахунок екологічних ризиків та економічної доцільності прийняття рішень з урахуванням досвіду провідних країн Євросоюзу та НАТО.
8.Розробка програм та проведення освітніх курсів з екологічних проблем сектору безпеки і оборони, досвіду ЄС і НАТО у цій царині; організація та проведення семінарів, круглих столів, підготовка відповідних видань; аналіз та узагальнення міжнародного досвіду природоохоронної діяльності за конкретними напрямками.
 
Науково-інформаційна діяльність:
  1. Оцінка ризиків для здоров’я населення та управління ними, визначення об’єму збитків, заподіяних довкіллю міжнародними військовими навчаннями; оцінка збитків від АТО та військових операцій; оцінка шкоди довкіллю та природнім ресурсам України, заподіяної тимчасовою окупацією Криму, частини Донецької та Луганської областей.
  2. Об’єднання зусиль провідних вітчизняних та зарубіжних вчених і експертів для вирішення проблем довкілля, у дослідженні впливу воєнно-техногенних факторів на навколишнє природне середовище під час проведення військових навчань, випробувань озброєння і військової техніки та реалізації програм і заходів у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.
  3. Участь у програмах інтеграції України в європейські та євроатлантичні структури; інформаційно-аналітична, консультативна і експертна допомога Міністерству екології та природних ресурсів України щодо екологічних проблем, екобезпеки та прийняття оптимальних рішень з урахуванням досвіду країн ЄС та НАТО, національної специфіки та участь у розробці пропозицій при формуванні заходів, пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією України, включаючи створення та підтримку власного веб-сайту; обмін відкритою інформацією з країнами ЄС та НАТО.
  4. Участь у розробці пропозицій щодо відшкодування збитків під час проведення спільних військових навчань на полігонах міжнародного значення; оцінка припустимого навантаження на території та акваторії, що використовуються у секторі безпеки і оборони.
  5. Оцінка екологічного стану територій колишніх військових об’єктів та прилеглих територій, водойм, ґрунтових вод і розробка системи заходів з планування та стабілізації їхнього екологічного стану, оздоровленню, менеджменту їх територій з економічною оцінкою цих заходів; участь в екологічній експертизі проектів, що мають суттєвий вплив на довкілля; участь у подальшому вдосконаленні екологічного законодавства та узгодження його із законодавством ЄС.
  6. Розробка освітніх програм з екобезпеки і екології (стандарти), розробка програм, методичного забезпечення та підготовка і перепідготовка військових екологів з урахуванням відповідних програм провідних країн ЄС та НАТО (програма забезпечення роботою кадрів ЗС України, які підлягають звільненню в запас внаслідок здійснення воєнної реформи, посилення цивільного контролю над сектором безпеки і оборони з питань екобезпеки.
  7. Формування об’єктивної громадської думки, що базується на еколого-економічних розрахунках, щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України (на прикладі вирішення екологічних проблем); проведення міжнародних конференцій, симпозіумів, круглих столів, тематичних робочих груп.
  8. Створення умов для розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці проектів рішень, реалізація яких може суттєво вплинути на стан довкілля (підготовка та проведення відповідних конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організація виставок, презентацій, інших заходів з питань збереження довкілля).
  9. Участь у національних та міжнародних проектах з проблем збереження довкілля, оптимального природокористування, збалансованого розвитку, екології та екобезпеки.
 
ПРОЕКТИ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ЦЕНТРОМ:
 
-          Згідно з «Концепцією вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки» готується до друку видання:
-           
Гандзюра В.П., Бондар О.І., Канана П.В.«Співпраця України з НАТО в галузі екобезпеки: досвід, проблеми та шляхи їхнього вирішення». (2018, ІІІ квартал).
 
Ключові слова проекту: НАТО, екобезпека, міжнародне співробітництво, військовий сектор, євроатлантична інтеграція 
 
Мета проекту – написання і видання книги «Співпраця України з НАТО в галузі екобезпеки: досвід, проблеми та шляхи їхнього вирішення» (2018 р.) в якому буде проведено ретельний аналіз екологічних проблем України (зокрема проблем екобезпеки, пов’язаних з військовим сектором) та досвіду їхнього вирішення у країнах-членах НАТО, проаналізовані результати співробітництва України з НАТО у царині екобезпеки, з’ясовані наслідки імплементації стандартів НАТО у галузі екобезпеки та роль співпраці з НАТО у вирішенні екологічних проблем України.
Основні завдання проекту: провести порівняльний аналіз шляхів вирішення екологічних проблем у країнах-членах НАТО та в Україні, включаючи соціально-економічні аспекти; дати об’єктивну оцінку стану справ у царині екобезпеки військового сектору України, зосередивши увагу на невирішених проблемах та проаналізувати досвід вирішення цього кола проблем у країнах-членах НАТО; ознайомити широкі верстви фахівців-екологів та громадськості з результатами співпраці України з НАТО у царині екобезпеки, з наслідками імплементації стандартів НАТО у сфері екобезпеки військового сектору в Україні, включаючи економічні та соціальні аспекти; сприяти пожвавленню співробітництва України з НАТО у сфері екобезпеки, а також формуванню об’єктивної суспільної думки щодо наслідків вступу України до НАТО шляхом ознайомлення широких верств фахівців та громадськості з екологічними аспектами цієї проблеми.
 
-           «Освіта, підготовка кадрів військових екологів»
 
На виконання державних програм Україна-НАТО  щодо імплементації стандартів НАТО  в секторі екобезпеки ЗС України та посилення цивільного контролю над військовим сектором разом з відповідними структурами Міністерства оборони України розробити спільний план дій на 2017-2020 рр. щодо спільного вирішення екологічних проблем військового сектора України.
Створення на базі ДЕА спільно з Міністерством Оборони України Курсів підготовки і підвищення кваліфікації військових екологів для Збройних Сил України з залученням фахівців Школи НАТО в Обераммергау (Німеччина).
 
-  Розробка системи екологічного управління у військовому секторі на прикладі конкретної військової частини ЗСУ. 
Керівні документи НАТО, що застосовуються: Документ НАТО МС 469 (Екологічна політика НАТО у військовому секторі)
STANAG 7141  (Завдання командирів у системі екологічного управління (EMS) під час проведення навчань, тренувань та операцій НАТО
STANAG  2510 (Wastemanagement  – Управління в сфері поводження з відходами військової діяльності)
STANAG 7102 (Екологічні підходи під час ліквідації забруднень нафтопродуктами).
М е т а: На прикладі конкретної військової частини проаналізувати різні підходи до оцінки екологічного стану, розробки та менеджменту заходів із відновлення забруднених територій колишніх військових об’єктів з урахуванням досвіду країн-членів НАТО, відпрацювати схеми взаємодії військових і цивільних структур, органів місцевого самоврядування, громадськості та засобів масової інформації.
 
-          Проведення круглих столів та конференцій з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління із залученням вітчизняних та міжнародних експертів у царині екології, екобезпеки та збалансованого розвитку.
-          Використання територій військових об’єктів (полігонів, летовищ) як резерватів біорізноманіття. Трансформація їх у природоохоронні території.
 
-          Стандарти Євросоюзу та НАТО щодо відшкодування збитків довкіллю, завданих воєнним втручанням РФ в Україну.
 
-          Можливості dикористання ЗС України у природоохоронних заходах, ліквідації наслідків катастроф тощо. Досвід країн Балтії.
 
-          Навчальна література з екології та екобезпеки для військових: досвід НАТО.
 
-          Екологічна освіта і виховання молоді (різних вікових груп): досвід Євросоюзу, США та Канади.
 
-          Досвід Євросоюзу у формуванні громадянського суспільства: екологічна складова.
 
-          Роль громадських організацій у природоохоронній діяльності: досвід Євросоюзу.
 
-          Узагальнення досвіду країн Євросоюзу та НАТО у формуванні екологічної політики. Участь у цьому процесі громадськи організацій та широки верств населення.
 
-          Аналіз досвіду та методології вирішення міжнародних суперечок на терені природних ресурсів у ЄС та країнах-членах НАТО. Проблеми конфліктних ситуацій.
 
-          Погляд у майбутнє: до чого варто прагнути в царині екології та екобезпеки для забезпечення збалансованого розвитку України, її процвітання та зростання показника Індексу Щасливої Планети в Україні: міжнародний досвід.
 
 
 
 
 
Контакти:
м. Київ, 03035, вул, Митрополита Василя Липківського 35, корп. 2, к. 402
Тел.: (044) 206-31-31; +38067-500-11-69
 
 
Анонси