Магістратура

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління при Мінприроди запрошує на навчання на другому (магістерському) рівні освіти за заочною формою навчання за такими спеціальностями:

- спеціальність 101 – «Екологія» із спеціалізаціями «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Землевпорядкування та екологізація землекористування»

- спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» із спеціалізаціями «Землеустрій та адміністрування землекористуванням» та «Кадастровий реєстратор»

Прийом документів для навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні на денній та заочній формах навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка».

Перелік документів для вступу:
Вступник особисто подає до Приймальної комісії Академії заяву в паперовій формі.
Разом із заявою в паперовій формі вступник подає особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу (паспорт);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього (особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту);

- копія ідентифікаційного коду;

- дипломи переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

Для навчання в аспірантурі додатково подаються ксерокопії титульної сторінки видання, змісту та першої сторінки наукової праці, якщо абітурієнт має публікації у фахових виданнях зі спеціальності

Питання до фахового іспиту зі спеціальності 101 "ЕКОЛОГІЯ"

Програма фахового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

Програма додаткового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"


Програма додаткового вступного випробування за освітним ступенем магістр зі спеціальності 193 "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ" на основі ступеня бакалавра та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальність)


Договір із студентами

Наказ від 17 жовтня 2017 року "Про зарахування на навчання"
 
Анонси