Про нас
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління – провідна організація Мінприроди України у сфері освітньої, науково-практичної та методичної роботи з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, проведення екологічної експертизи, впровадження механізмів екологічного менеджменту, зокрема, екологічного аудиту, стандартизації, сертифікації та метрології в галузі охорони навколишнього природного середовища, підготовки наукових еколого-експертних оцінок стану об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. Академія координує розроблення та впровадження нових інструктивно-методичних та рекомендаційних документів щодо зазначених напрямів діяльності.
Академія здійснює освітню (перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 070801 – екологія та охорона навколишнього середовища напряму 0708 – екологія), науково-дослідну та інформаційно-просвітницьку роботу з актуальних питань природоохоронної діяльності, забезпечення раціонального природокористування та екологічної безпеки.
Освітню і наукову діяльність у складі Академії здійснюють:
   • Навчально-науковий інститут екологічної безпеки та управління;
   • Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування;
 • Навчально-науковий інститут екологічного моніторингу та інноваційних технологій.
   • Центри: Міжгалузевий координаційний центр з екологічної освіти для сталого розвитку; Інформаційно-просвітницький Орхуський центр; Центр соціально-екологічної інформації; Центр екологічної стандартизації та сертифікації; Центр трансферу технологій та інновацій; Центр міжнародної співпраці з питань змін клімату та енергозбереження.
   Навчання в Академії здійснюється за галуззю знань 0401 ­– Природничі науки спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та за галуззю знань 1501 ­– Державне управління (у сфері охорони довкілля, раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки).
  При Академії діє аспірантура зі спеціальності  051 – Економіка, дві Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія» та наукового ступеня доктора і кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».
Анонси