Разделы
Науково-експертна рада

Положення

Науково-експертна рада Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (далі – науково-експертна рада) є постійно діючим науково-експертним консультативно-дорадчим органом, призначеним надавати науково-методичну допомогу навчальним підрозділам Академії з питань наукової діяльності, визначення пріоритетних напрямків розвитку наукових досліджень у галузі державного управління та суміжних галузях науки, проводити експертизи науково-дослідних робіт, готувати експертні висновки щодо  публікації наукових збірників, монографій, наукових статей.

Науково-експертна рада ґрунтується на громадських засадах,  до її складу входять провідні науковці Академії та (за згодою) відомі вчені  інших наукових установ і вищих навчальних закладів, у тому числі і зарубіжних країн, сфера діяльності яких безпосередньо пов’язана з науковою діяльністю Академії, а також – представники органів державного управління і місцевого самоврядування.

У своїй діяльності науково-експертна рада керується чинними законодавчо-нормативними актами органів державної влади України, Статутом Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, наказами та розпорядженнями ректора.
     Основними завданнями науково-експертної ради є:
- визначення пріоритетних напрямків  наукових досліджень, підготовка пропозицій щодо проведення науково-дослідних робіт та формування тематики наукових досліджень, що фінансуються з бюджету;
- підготовка експертних висновків щодо актуальності тем науково-дослідних робіт, які виконуються кафедрами та відділами Академії, аналіз їх ефективності на кожному етапі виконання, експертна оцінка якості наукових досліджень на проміжних етапах та завершених науково-дослідних робіт;
- експертиза та затвердження методики наукових досліджень, які проводяться в Академії;
- експертиза проектів і програм міжнародного наукового співробітництва;
- експертиза тем дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів та здобувачів;
- підготовка рекомендацій для затвердження Вченою радою Академії;
- експертна оцінка виконання індивідуальних планів роботи здобувачів наукового ступеня;
- підготовка пропозицій з питань доцільності відкриття та закриття окремих напрямків і тем науково-дослідницьких робіт, розподілу коштів держбюджетного та госпрозрахункового фінансування наукових досліджень;
- наукова експертиза монографій, підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, словників та статей до збірників наукових праць, які подаються до друку;
- взаємодія з Вченою та Науково-методичною радами Академії з питань підвищення ефективності підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів;
- підготовка експертних висновків і пропозицій щодо використання наукових досліджень слухачів та студентів Академії;
- підготовка експертних висновків з використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі Академії; з охорони довкілля й управління у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища;
- наукова експертиза проектів, програм, стратегій розвитку територій на замовлення регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування.

З метою виконання своїх завдань науково-експертна рада Академії:
- визначає пріоритетні напрямки та окремі теми науково-дослідних робіт з охорони навколишнього природного середовища та управління у сфері екології й раціонального природокористування;
- заслуховує та готує рекомендації на засідання Вченої ради Академії щодо науково-технічної діяльності кафедр;
- бере участь у підготовці питань, що стосуються наукових досліджень і потребують розгляду на засіданнях Вченої та науково-методичної рад;    розглядає питання про доцільність використання результатів наукових досліджень при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників структурних підрозділів Мінприроди;
- заслуховує звіти наукових колективів з питань організації, дотримання термінів та якості виконуваних науково-дослідних робіт і приймає рішення з цих питань.

Здійснює керівництво та організовує роботу науково-експертної ради її голова  – проректор з наукової роботи Машков Олег Альбертович.

Анонси