Разделы
В Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління провадиться освітня діяльність на третьому (освітньо – науковому) рівні на денній та заочній формі навчання: галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка. 

Завідувач аспірантури -
Мазурок Віра Степанівна.

Правила прийому 2017

Оголошення про прийом до аспірантури

Контакти:
тел.: (044) 206-31-87
e-mail: vmazurok@gmail.com